Zmiany w ordynacji podatkowej. Ściągawka na 2019 rok

Zmiany w ordynacji podatkowej. Ściągawka na 2019 rok
przez

Rok 2019 przyniósł obszerne zmiany w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.). Niestety, pomimo deklarowanych ułatwień i uproszczeń dla podatników nowelizacje zostały zdominowane przez regulacje służące uszczelnianiu systemu podatkowego.

Prawodawca szczególnie skupił się na walce z unikaniem opodatkowania i implementacji zasad określonych w dyrektywie Rady 2016/1164 z 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (Dz.Urz. UE. z 2016 r. L 193, s. 1 ze zm.; dalej: dyrektywa ATAD). Co ważne, ustawodawca bardzo poważnie potraktował założenie, że w dyrektywie tej zamieszczone zostały regulacje de minimis, które identyfikują jedynie minimalny poziom ochrony Skarbu Państwa. W konsekwencji wprowadzane są coraz bardziej restrykcyjne przepisy.

Tu znajdziesz tabelę ze zmianami w ordynacji podatkowej w 2019 roku>>

Trudno też uznać za przyjazne podatnikom unormowania wprowadzające do ordynacji podatkowej dodatkowe zobowiązanie podatkowe, którego celem jest zniechęcenie do podejmowania działań o charakterze optymalizacyjnym.

Jednak nie tylko restrykcyjność nowo wprowadzanych przepisów i instytucji stanowić może problem dla podatników. Szczególnie niepokoić musi to, że niektóre unormowania są nie do końca jasne, czytelne i jednoznaczne.

Nie można zaś uznać za zgodną z zasadami stanowienia prawa sytuacji, w której prawodawca już w przepisach prawa podatkowego przewiduje konieczność przygotowania przez ministra finansów objaśnień do nowo wprowadzanych przepisów. A w praktyce, resort finansów jeszcze przed wejściem w życie regulacji ogłosił konsultacje dla potrzeb przygotowania objaśnień do nowych regulacji. Należałoby raczej oczekiwać, że przepisy będą tak skonstruowane, że możliwe będzie ich stosowanie bez konieczności uzyskiwania dodatkowych wyjaśnień, a jeżeli już, to jedynie do poszczególnych regulacji, a nie do całych instytucji.

Więcej czytaj w serwisie – GazetaPrawna.pl