PIT: Komu przekazać 1 procent podatku w 2018 roku?

PIT: Komu przekazać 1 procent podatku w 2018 roku?
przez

Choć większość podatników dopiero w kwietniu złoży roczne zeznanie podatkowe, warto już teraz zastanowić się, komu przekazać 1 proc. podatku. Na wskazanie beneficjenta podatnicy mają czas do 30 kwietnia.

Dzięki wskazaniu w deklaracji podatkowej danych wybranej organizacji pożytku publicznego(OPP), naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł przekazać 1 proc. podatku wynikającego z rocznego zeznania potrzebującym.

Wyboru OPP dokonuje się spośród podmiotów wskazanych w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku. Jakie organizacje mogą trafić na listę beneficjentów? Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacją pożytku publicznego jest podmiot, który spełnia odgórnie określone wymogi. Jednym z nim jest charakter działalności. Zgodnie z art. 3 aktu, działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe. Są to podmioty działające m.in. na rzecz pomocy społecznej, integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, aktywności charytatywnej czy podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości.

Jak przekazać 1 proc. podatku wybranej organizacji?

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek podatnika wyrażony w zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania, przekazuje na rzecz jednej OPP wybranej przez podatnika z wykazu, kwotę nieprzekraczającą 1 proc. podatku należnego. Ten wyliczany jest zarówno na podstawie zeznania podatkowego, jak i jego korekty. Aby pieniądze trafiły na konto beneficjenta, warto trzymać się terminów przewidzianych na złożenie korekty deklaracji. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj (składałeś korektę PIT? 1 procent podatku nie zawsze trafi do wybranej organizacji). Należy bowiem pamiętać, że korektę deklaracji należy złożyć najpóźniej na miesiąc od upływu terminu złożenia właściwego zeznania.

Za wniosek uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w jego korekcie jednej OPP poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz kwoty do przekazania na rzecz tej OPP, w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego.

Więcej czytaj w serwisie – GazetaPrawna.pl