Miejsce pracy i dodatkowy urlop: Obowiązki pracodawcy wobec niepełnosprawnego pracownika

Miejsce pracy i dodatkowy urlop: Obowiązki pracodawcy wobec niepełnosprawnego pracownika
przez

Pracodawca musi zapewnić niepełnosprawnemu pracownikowi odpowiednie warunki bhp, ma też obowiązek udzielić mu dłuższego urlopu wypoczynkowego i dodatkowych przerw w pracy.

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje szereg uprawnień. Oto 5 podstawowych praw, jakie przysługują pracownikowi w Polsce>> Pracodawca musi zagwarantować podstawowe prawa również pracownikowi niepełnosprawnemu, ale także liczyć się z tym, że katalog tych uprawnień może zostać jeszcze rozszerzony, jeśli zatrudniana jest osoba o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Prawo dopuszcza zatrudnienie takich osób w formie telepracy lub pod warunkiem, że pracodawca przystosuje stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Równe traktowanie pracowników. Już na poziomie rekrutacji niepełnosprawny nie może być traktowany gorzej niż pozostali kandydaci do pracy. Pracodawca musi bowiem przestrzegać zasady równości praw pracowniczych, czyli równego traktowania pracowników bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację seksualną, jak również bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nie określony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Natomiast osoba niepełnosprawna może pracować pod warunkiem, że będzie miała zgodę na wykonywanie pracy, wydaną przez lekarza medycyny pracy, a praca na danym stanowisku jest zgodna ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu lekarza orzecznika.

Odpowiednie warunki pracy. Po zatrudnieniu pracownika niepełnosprawnego pracodawca powinien zapewnić mu bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Tak jak pozostałym zatrudnionym, pracodawca powinien udostępnić takiej osobie odpowiednie pomieszczenia do pracy, z powierzchnią, oświetleniem i temperaturą dostosowaną do rodzaju wykonywanych zajęć oraz czasu przebywania pracowników w tych miejscach. Jeżeli temperatura przekracza dopuszczalne normy, pracodawca musi zapewnić pracownikom napoje i żywność, których rodzaj powinien być dostosowany do warunków wykonywanej pracy.

Ponadto pracodawca zatrudniający pracowników niepełnosprawnych powinien zapewnić dostosowanie stanowisk pracy oraz dojść do nich – do potrzeb i możliwości tych pracowników, wynikających ze zmniejszonej sprawności (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). Oznacza to, że zarówno samo stanowisko pracy, jak i pomieszczenia oraz budynek powinny być przystosowane dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych.

W praktyce chodzi między innymi o odpowiednie przystosowanie budynku poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości i sposobu otwierania drzwi, zamontowanie ułatwień technicznych pozwalających poruszanie się niepełnosprawnym pracownikom po schodach lub dotarcie do stanowiska pracy z pominięciem schodów, a także ewakuację podczas pożaru. Ponadto, pracodawca powinien też zapewnić dostosowanie urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz dojść do nich do potrzeb i możliwości tych pracowników wynikających ze zmniejszonej sprawności, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi (§5 załącznika nr 3 do tego rozporządzenia). Także stanowiska pracy muszą być dostosowane do potrzeb pracowników niepełnosprawnych, w tym wyposażone w niezbędne narzędzia.

 

Więcej czytaj w serwisie – GazetaPrawna.pl