Pracodawca nie chce wypłacić ci wynagrodzenia w gotówce? Możesz odejść natychmiast z pracy

Pracodawca nie chce wypłacić ci wynagrodzenia w gotówce? Możesz odejść natychmiast z pracy
przez

Pracodawca powinien wypłacać wynagrodzenie do rąk pracownika – przekazanie pieniędzy na rachunek bankowy jest możliwe tylko za zgodą podwładnego.

Kodeks pracy wyraźnie reguluje, w jaki sposób pracodawca powinien dokonywać wypłaty wynagrodzenia swoim pracownikom. Miejsce, termin i czas wypłaty powinny więc zostać wyraźnie określone, a ponieważ są to przepisy o charakterze bezwzględnym, za spóźnienie w przekazaniu pensji lub w ogóle jej niewypłacenie pracodawcy grożą kary, a pracownikowi przysługują odsetki i odszkodowanie.

 Ustawodawca przewidział też, że sama wypłata wynagrodzenia powinna dokonywać się w formie pieniężnej, czyli poprzez przekazanie gotówki pracownikowi do rąk własnych, na przykład w kasie przedsiębiorstwa. W praktyce taka forma wypłaty wynagrodzenia występuje rzadko, najczęściej firma decyduje się na przelew na rachunek bankowy wskazany przez pracownika.
Jednak zgodnie z przepisami, pracodawca może wypłacić w ten sposób wynagrodzenie podwładnym tylko, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub gdy pracownik wyrazi na to zgodę. Oznacza to, że jeśli w zakładzie problem ten nie został uregulowany układem zbiorowym pracy, pracodawca musi uzyskać pisemną zgodę od każdego z pracowników na przelew ich pensji na konto bankowe. Przepisy wewnątrzzakładowe nie mają w tym wypadku żadnego znaczenia. Potwierdził to Sąd Najwyższy (wyrok z 24 września 2003 r., I PK 324/02) orzekając, iż wymaganie pisemnej zgody pracownika na bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzenia za pracę ma ściśle bezwzględnie obowiązujący charakter, a postanowienie regulaminu pracy dopuszczające ustną zgodę jest nieważne.

 

Więcej czytaj w serwisie – GazetaPrawna.pl