PIT: Na zwrot podatku trzeba będzie poczekać

PIT: Na zwrot podatku trzeba będzie poczekać
przez

Nie wszyscy podatnicy otrzymali należną im kwotę nadpłaconego podatku. Część z nich otrzyma zwrot w terminie do 2 sierpnia, a część będzie musiała poczekać nieco dłużej na przelew lub przesyłkę z urzędu skarbowego.

Co do zasady, fiskus ma 3 miesiące na zwrot nadpłaconego podatku od dnia złożenia zeznania podatkowego. Mowa o kwocie stanowiącej różnicę między wpłaconymi w trakcie roku podatkowego składkami, a wysokością podatku wynikającego ze złożonej deklaracji rocznej. Tytułem przykładu, jeśli odprowadzone przez płatnika składki, o których informuje formularz PIT-11, są wyższe niż kwota należnego podatku, wówczas z tytułu nadpłaty podatnikowi przysługuje zwrot. Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Kto dłużej poczeka na zwrot podatku?

Zgodnie z art. 77 Ordynacji podatkowej, podatek, który jest niższy niż wysokość wpłaconych w trakcie roku zaliczek i który wynika ze złożonej deklaracji rocznej, jest zwracany przez urząd bez obowiązku składania dodatkowego wniosku o stwierdzenie i zwrot nadpłaty. W jakim terminie? 2 sierpnia upłyną 3 miesiące od ostatniego dnia składania deklaracji za 2016 rok. Nie oznacza to jednak, że wszyscy podatnicy otrzymają zwrot w tym terminie. W przypadku podatników którzy popełnili błędy w formularzu podatkowym lub pominęli istotne dane, okres 3 miesięcy zaczyna biec od momentu złożenia korekty zeznania.

 

Więcej czytaj w serwisie – GazetaPrawna.pl